Treballem junts per a la nova estratègia turística 2021-2025 de la Garrotxa

Natura

Treballem junts per a la nova estratègia turística 2021-2025 de la Garrotxa

14 Oct

La Garrotxa disposa d’una estratègia turística des de l’any 2001 gràcies a l’acreditació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb la Carta europea de turisme sostenible (CETS). Al llarg d’aquests 20 anys, i gràcies a aquesta acreditació com a eina de treball, els agents públics i privats de la comarca han treballat ininterrompudament i de forma conjunta per desenvolupar aquesta estratègia al territori.

En aquest llarg període, són molts els objectius que s’han assolit i és molt important el balanç de resultats obtinguts en la millora de la sostenibilitat turística des d’un punt de vista mediambiental, social i econòmic..  Aquest vincle de treball perfectament harmonitzat entre el sector públic i el sector privat s’ha convertit en un model de turisme reconegut nacionalment i també a Europa.

Al mateix temps, ens queden 10 anys per arribar a la data fixada per assolir els 17 objectius de desenvolupament sostenible 2030 que marquen les Nacions Unides. S’inicia, doncs, una dècada d’acció per accelerar les solucions sostenibles dirigides als principals desafiaments mundials.

A aquesta necessitat de repensar la gestió turística al nostre territori, s’hi sumen les conseqüències socioeconòmiques generades per la crisi sanitària de la COVID19, que ha influït de forma activa en l’evolució del sector turístic i la relació entre les persones i la natura, i ha generat la necessitat d’adaptar-se als canvis de tendències de comportament i consum turístic que evoluciona tant a escala local com mundial.

La ràpida i continuada successió de canvis, que caracteritza el moment de la historia que estem vivint, fa necessària la introducció d’una nova forma de treballar proactiva, basada en una gestió adaptativa i àgil.

Tots aquests elements ens porten a reflexionar sobre les preguntes següents:

Hem de seguir treballant amb el model de gestió turística actual que considerem vàlid i que ha comportat tants bons propòsits? O bé cal parar, analitzar i proposar un nou model o cultura de treball en la gestió turística al nostre territori que doni resposta a totes les inquietuds anteriorment esmentades?

Respondre aquestes preguntes no és senzill, i menys quan aquesta resposta ha d’estar aprovada de forma consensuada per les 48 entitats –públiques i privades que treballen de forma conjunta per a la gestió turística a la nostra comarca, agrupades i coordinades sota la supervisió de l’associació Turisme Garrotxa.

Tanmateix, la resposta a la pregunta ha estat la que s’espera d’un territori madur, cohesionat turísticament, amb esplèndides dinàmiques de treball participatiu i amb una excel·lent coordinació entre els agents implicats en aquest binomi que conforma la conservació dels valors naturals i el desenvolupament econòmic a partir d’un turisme sostenible.

Així doncs, s’ha acordat de forma consensuada i harmonitzada treballar per a una nova estratègia turística 2021-2025 a la Garrotxa, la qual s’ha de sostenir en quatre pilars clau: participació, eficiència, agilitat i dinàmica.

Ara bé, per generar una transformació real en la manera de repensar la gestió turística, és necessari un canvi en la forma de treballar que faciliti l’evolució cap a una nova cultura de la feina, basada en la consecució d’objectius per sobre de les accions executades, i que faciliti una ràpida adaptabilitat als canvis que succeeixen a partir d’una estratègia poc rígida (Objective and Key Results). Aquesta nova visió s’ha tingut en compte en tot el procés de definició de la nova estratègia, buscant la màxima participació de tots els actors del territori.

En aquest escenari, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i Turisme Garrotxa han afrontat aquest nou repte amb l’ajuda i complicitat  de més de 232 membres formats per: experts del sector turístic, institucions, empreses del sector turístic, sector primari i població local amb els quals s’ha elaborat l’estratègia turística més disruptiva amb què el territori de la Garrotxa ha comptat fins al dia d’avui.

Aquesta participació s’ha treballat sempre tenint l’element de participació com a punt essencial, creant grups de discussió d’experts, entrevistes a agents clau, sessions de cocreació amb la població local, agents polítics, incloent-hi diferents segments de població, i finalment fent sessions de formació específica amb els participants.

La nova estratègia turística 2012-2025 de la Garrotxa defineix una nova missió i visió:

Missió

L’estratègia turística de la Garrotxa té per objectiu el desenvolupament sostenible a partir d’una mirada centrada en la conservació del territori, la mobilitat, l’experiència del visitant i la salut, per així poder millorar la qualitat de vida de les persones i de l’entorn natural, a través de programes i objectius estratègics desplegats especialment comptant amb aliances comarcals, nacionals i internacionals.

Visió

Evolucionar cap a un aglutinador i referent model de gestió territorial al voltant del turisme sostenible i la conservació, aplicant noves formes de governança, transformació territorial i sostenibilitat per a totes les persones que resideixen a la Garrotxa o la visiten.

La missió i visió definides anteriorment es despleguen a partir de vuit OBJECTIUS TRANSFORMADORS que es relacionen entre si, i que aconsegueixen donar resposta a les necessitats del territori per avançar cap a un turisme sostenible per acomplir els principis definits per la Carta europea de turisme sostenible i els disset objectius de desenvolupament sostenible marcats per les Nacions Unides per a l’any 2030.

Els  vuit objectius són:

  • Arribar a un model de governança de la CETS integrador i vertebrador.
  • Posicionar la CETS com a element aglutinador i identitari del turisme sostenible.
  • Fer que la mobilitat sigui una part de l’experiència de la visita.
  • Recuperar i potenciar el valor de l’experiència al territori (respecte a la natura).
  • Implicar directament l’usuari en la conservació del territori.
  • Valoritzar al sector turístic per part de la població local i la resta de sectors.
  • Desenvolupar econòmicament el sector turístic.
  • Reconèixer i valoritzar la salut  i els hàbits saludables.

La tasca per definir una estratègia turística a la Garrotxa 2021-2025 ha estat complexa, però al mateix temps gratificant. La necessitat de vincular els quatre pilars (participació, eficiència, agilitat i dinamisme ), definits com a fonamentals pels mateixos membres que han treballat en aquest projecte, als cinc principis de turisme sostenible definits per la Federació Europarc dins el marc europeu per a l’acreditació de la Carta europea de turisme sostenible i els disset objectius de desenvolupament sostenible marcats per a les Nacions Unides, ha requerit un treball de diàleg, comprensió i anàlisi que ha donat com a resultat una estratègia dinàmica, basada en la intel·ligència col·lectiva, i respectuosa amb la població local i el territori que ens envolta.