La Garrotxa, una destinació turística per a tothom.

Esdeveniments

La Garrotxa, una destinació turística per a tothom.

25 Jul

I és que, abans que turistes, som ciutadans, i ens hem de poder desplaçar lliurement i de manera autònoma. Aquesta fita no és senzilla, ja que per fer-ho possible tots els agents del territori han d’emprendre múltiples accions en els seus àmbits competencials.

En l’actualitat, afortunadament ja hi ha moltes normatives sectorials que preveuen actuacions per tal que els transports, les infraestructures o els serveis siguin per a tothom. Gràcies a això, per exemple, totes les noves infraestructures o nous equipaments que es construeixen des del sector públic ja preveuen mesures perquè en pugui gaudir tothom.

Però, més enllà dels mínims que marca la normativa, a la Garrotxa el sector públic també ha emprès actuacions que ha considerat oportunes per millorar l’accessibilitat a la comarca. I han estat actuacions ben diverses: s’han adequat vies verdes, s’han afegit rampes, baranes i senyals a la via pública per millorar la informació i accessos a recursos turístics, s’han establert procediments per atorgar permisos per circular en vehicle privat per vies d’accés restringit, i fins i tot s’ha adquirit una cadira Joëlette, un equipament tècnic específic per a desplaçaments pel medi natural.

Per la seva banda, el sector privat també ha treballat per poder donar resposta un ampli espectre de visitants. En aquest sentit, és especialment destacable la feina que han fet la cinquantena d’empreses del Servei d’Innovació i Producte de Turisme Garrotxa adoptant mesures concretes als seus establiments per complir amb els plans de millora fets amb l’assessorament de l’equip tècnic de Turisme Garrotxa.

Unes empreses han optat per millorar la informació dels aliments que serveixen, amb referències als al·lèrgens que poden contenir, d’altres han fet intervencions a la seva infraestructura per millorar-ne l’ús o  l’accés , i els guies s’han format com a conductors de la cadira Joëlette i poder-ho oferir als seus clients.

I encara hi ha un tercer sector: el publicoprivat, com és el cas de l’entitat gestora de la destinació turística. Turisme Garrotxa ha adequat el web de la destinació tant tècnicament com pel que fa a continguts per tal que tothom pugui accedir als continguts sobre el territori i les empreses turístiques, i ha esmerçat esforços perquè aquests continguts incloguin una informació tan precisa com sigui possible sobre el graus d’accessibilitat de tots els recursos.

Actualment, doncs, la Garrotxa ja és una destinació turística que podríem definir com a “permeable” per a tots els públics. Però sempre sorgeixen nous reptes i oportunitats, recursos turístics l’accessibilitat dels quals es podria millorar, i necessitats canviants del mercat.

Per tot això, l’eix principal que marca l’estratègia de desenvolupament turístic de la Garrotxa pel període 2016-2020 creada en el marc de la Carta europea de turisme sostenible és, precisament, l’accessibilitat. Turisme Garrotxa ja ha començat a posar fil a l’agulla per treballar en aquesta línia realitzant un estudi sobre el grau d’accessibilitat de la destinació.

Les conclusions d’aquesta anàlisi permetran confeccionar una estratègia, en la qual es definiran les actuacions que caldria dur a terme per resoldre les possibles mancances o incidències que es puguin detectar. En definitiva, serà l’eina que permetrà als gestors de la destinació coordinar, prioritzar les actuacions i cercar el finançament necessari per poder-les implantar.