Experimentar sensacions úniques en un entorn natural immillorable

Natura

El patrimoni immaterial al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

25 Jul

L’any 2012 Europarc-España va elaborar la publicació El Patrimonio Inmaterial. Valores culturales y espirituales. Manual para su integración en las áreas protegidas. Manual Europarc-España. Programa de trabajo para las áreas protegidas 2009-2013. Aquest manual se centra en tres punts: pretén descriure la importància del patrimoni immaterial per a la gestió dels espais naturals protegits, estableix una metodologia bàsica per diagnosticar quins són aquests valors immaterials i fa una sèrie de recomanacions per incorporar el patrimoni immaterial en la planificació i gestió dels espais naturals protegits.

El Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa és el principal instrument d’ordenació del territori del Parc Natural i de l’aprofitament dels seus recursos. El Pla vigent ha estat aprovat per Acord de Govern el 14 de setembre i publicat al DOGC núm. 5735, de 15 d’octubre de 2010.

El document en el primer i segon punt de l’article 34: Protecció del patrimoni cultural, recull aquest vincle emocional home/natura anteriorment esmentat:

1) Els òrgans del Parc complementaran l’actuació de les administracions competents en la catalogació i protecció del patrimoni cultural. Promouran també la sensibilització pel que fa al reconeixement del patrimoni cultural immaterial i la protecció d’aquells elements que ajudin a la conservació del patrimoni cultural tangible.

2) D’acord amb la Convenció sobre Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO (2003), integren el patrimoni cultural immaterial en l’àmbit del Pla els usos, les representacions, els coneixements i les tècniques −juntament amb els instruments, els objectes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents- que són reconeguts per la població com a integrants d’aquest patrimoni. Als efectes del Pla especial, només es té en compte el patrimoni immaterial que sigui compatible amb els objectius de conservació adoptats.

Els valors immaterials vinculats a la naturalesa, i consegüentment als espais protegits, estan estretament relacionats amb el territori, la població local i els visitants d’aquests espais, tot i que moltes vegades de forma no del tot conscient. A l’àmbit territorial del Parc Natural, i de forma extensiva a tota la comarca de la Garrotxa, es treballa per valoritzar i donar a conèixer aquest patrimoni immaterial tant a la població local com als visitants, mitjançant diferents accions presents en l’estratègia i el programa d’actuació de la Carta europea de turisme sostenible, acreditació que va assolir el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa l’any 2001 i que permet treballar de forma conjunta agents públics i privats per a un turisme sostenible a la nostra comarca.

Els gestors públics i agents privats que treballem de forma conjunta per desenvolupar l’estratègia i el programa d’actuació anteriorment esmentats, creiem en la necessitat de conscienciar tant el visitant com la població local de la importància de valoritzar i respectar el patrimoni i els valors naturals i immaterials del nostre territori, perquè entenem que aquesta és la millor forma que aquests gestors i agents contribueixin a la preservació i conservació dels valors naturals de l’espai.

A continuació se citen algunes accions que s’estan desenvolupant al nostre territori i que creiem convenient donar a conèixer per tal de valoritzar el patrimoni immaterial a la nostra comarca:

· Valoritzar i protegir el cel nocturn. S’han començat els treballs per classificar la qualitat del cel nocturn de la nostra comarca. La foscor és un atraient de valorització tant per a la conservació i millora del medi natural com per possibilitar l’oferta turística a zones no urbanes.

· Declarar els espais de protecció especial de la nostra comarca com a zones d’especial protecció de la qualitat acústica, amb l’objectiu de treballar per a una millora de la qualitat de vida de la població local i per al millor gaudi i experiència dels visitants. Consulteu l’estudi per a la recuperació del silenci a la fageda d’en Jordà, 2013.

· Elaborar i posar en funcionament un Pla d’espais museístics, d’espais d’interès natural i cultural per a una millor interpretació del patrimoni natural i immaterial, amb l’objectiu de promoure’n la integració en el medi i la tranquil·litat de les activitats que s’hi desenvolupen donant com a valor i element principal el silenci en l’espai.

· Minibiblioteques en el medi natural. Aquest projecte neix amb la voluntat d’interacció i intercanvi amb la població local i el visitant, per poder facilitar la possibilitat de lectura en un entorn natural immillorable. Al mateix temps, es treballa en un nou disseny d’acord amb l’entorn, en col·laboració amb l’Escola de Belles Arts d’Olot.

· Arbres amb història. El projecte vol conscienciar la població del valor ecològic, cultural i històric dels arbres singulars a la Garrotxa; motivar la població local a aportar els seus coneixements per localitzar arbres singulars i buscar informació que hi estigui relacionada, i provocar un diàleg i un intercanvi d’informació per activar mesures de protecció, custòdia i divulgació. Ex: el roure de la Sort, les teixos de la Mata...

· Garrotxa Cultour. Es presenta com una iniciativa que té com a objectiu potenciar l’oferta de turisme de natura i cultura a la Garrotxa, amb la identificació i catalogació de més de 200 elements culturals que es donen a conèixer gràcies a 15 propostes temàtiques perfectament senyalitzades.

Aquest compromís per vincular patrimoni immaterial i natural ha de possibilitar tant al visitant com a la població local d’experimentar sensacions úniques i donar valor a vivències i conceptes com el silenci, la tranquil·litat, l’espiritualitat, la bellesa, la mística... que permetin fer del gaudi una experiència personal inoblidable.